dotted pattern
logo
illustration-1

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu Halo Design #9

§1 Postanowienia ogólne

 1. Ilekroć w dalszej części przedmiotowego regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  1. Wydarzenie – warsztaty pod nazwą Halo Design #9 organizowane dnia 24.11.2022 r., mające na celu wymianę i szerzenie wiedzy, networking oraz promocję organizatora; organizowane i prowadzone w siedzibie organizatora przy ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków,
  2. Organizator (zamiennie Administrator) – Miquido spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków), NIP: 9452138173, adres e-mail: marketing@miquido.com, nr tel.: +48 536 083 559,
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Przedsiębiorca o cechach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  6. Uczestnik – Konsument, Przedsiębiorca o cechach konsumenta lub Przedsiębiorca uczestniczący w Wydarzeniu na podstawie ważnego biletu, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Uczestnikiem Wydarzenia może być wyłącznie osoba pełnoletnia,
  7. Regulamin – przedmiotowy dokument,
  8. Umowa – stosunek prawny łączący Organizatora z Uczestnikiem, określający wzajemne zobowiązania stron,
  9. Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z Wydarzenia,
  10. venea – serwis internetowy Evenea należący do EventLabs, wspierający procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa, zamawiania biletów i automatycznego fakturowania przez Organizatora,
  11. Warsztaty - zajęcia z obsługi narzędzia do prototypowania - ProtoPie, które odbędą się w dniu Wydarzenia w godzinach od 15.30 do 18.00, zgodnie z Regulaminem.
  12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie Uczestnikowi w momencie wyrażenia chęci wzięcia udziału w Wydarzeniu. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed zgłoszeniem chęci udziału w Wydarzeniu.
 3. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia Umowy z Organizatorem na warunkach określonych w Regulaminie. Może być ona wyrażona wprost w formie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego zaakceptowaniu lub w sposób dorozumiany poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w Wydarzeniu i zaakceptowaniu Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z możliwości udziału w Wydarzeniu.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Wydarzenia można zostać w szczególności poprzez:
  1. zamówienie Biletu poprzez link https://app.evenea.pl/event/halodesign9/,
 2. Potwierdzeniem uzyskania Biletu jest wiadomość e-mail od Organizatora informująca o zarejestrowaniu na Wydarzenie. Przesłanie potwierdzenia Uczestnikowi jest równoznaczne z zawarciem Umowy, na czas organizacji i realizacji Wydarzenia.
 3. Liczba biletów uprawniających do wstępu na Wydarzenie jest ograniczona. O możliwości udziału w Wydarzeniu decyduje Organizator przydzielając odpowiednią pulę Biletów do uzyskania, na podstawie każdej z procedur opisanych w ust. 1 powyżej. Organizator ma prawo zakończyć zapisy, jeśli ilość Uczestników osiągnie maksymalną, dopuszczalną liczbę. Wówczas osoba zgłaszająca chęć udziału w Wydarzeniu otrzyma maila zwrotnego z informacją o braku miejsc lub otrzyma wiadomość systemową o braku możliwości zamówienia Biletu.
 4. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszelkie opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, ubezpieczenia itp. Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
 5. Bilety uprawniające do wstępu na Wydarzenie są imienne. Do skorzystania z Biletu uprawniona jest wyłącznie osoba, do której Bilet jest imiennie przypisany. Uczestnik nie może żądać zamiany Biletu na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Uczestnika.
 7. Platforma Evenea przetwarza następujące dane wprowadzone przez Uczestnika podczas składania zamówienia na stronie sklepu internetowego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania Platformy Evenea. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet.
 9. Korzystanie z możliwości zamówienia Biletów online wymaga spełnienia minimalnych warunków technicznych:
  1. dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript,
  2. dostęp do sieci internet,
  3. program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader).
 10. Uczestnikiem Warsztatu można zostać poprzez zgłoszenie uczestnictwa przez platformę Evenea, pod adresem Wydarzenia wskazanym w pkt 1 lit a powyżej. Postanowienia pkt 2 do 9 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że liczba dostępnych miejsc na uczestnictwo w Warsztatach, jest ograniczona do 12.
 11. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest posiadanie ze sobą w dniu Warsztatów:
  1. własnego komputera z zainstalowanym programem ProtoPie. Wymagania niezbędne do instalacji ProtoPie są dostępne na stronie: https://www.protopie.io/download (obowiązkowo),
  2. własnego smartfona, za pomocą którego Uczestnik będzie się łączyć z ProtoPie (obowiązkowo),
  3. ładowarki do komputera i smartfona (wedle uznania Uczestnika),
  4. myszki, lub innych akcesoriów (wedle uznania Uczestnika).
 12. Organizator zastrzega, że w miejscu organizacji Warsztatów, nie ma możliwości wynajmu/zakupu sprzętu wskazanego w pkt 11 powyżej.

§3 Zawarcie Umowy/Odstąpienie od Umowy

 1. Zawarcie Umowy między Organizatorem a Uczestnikiem następuje od chwili otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora, potwierdzającej uzyskanie Biletu i/lub informacji o dostępności miejsca na uczestnictwo w organizowanych Warsztatach.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy jest wiążące, tym samym jest to zobowiązanie Uczestnika do przestrzegania Regulaminu wraz z załącznikami.
 4. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Wydarzenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być dokonane w formie elektronicznej na adres email podany w informacji o Wydarzeniu/Warsztatach. Organizator niezwłocznie prześle Uczestnikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną.
 5. Organizator ma prawo odstąpić od Umowy, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Wydarzenia/Warsztatów, jeśli na Wydarzenie/Warsztaty nie zapisze się wystarczająca liczba Uczestników. Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Uczestnika.

§4 Quiz

 1. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w quizie organizowanym podczas Wydarzenia. Uczestnictwo w quizie jest uzależnione od wzięcia udziału w Wydarzeniu, jednakże samo uczestnictwo ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Celem organizacji quizu jest wyłonienie trzech (3) zwycięzców, którzy uzyskali największą ilość punktów oraz przyznanie każdemu z nich nagrody rzeczowej.
 3. Uczestnik przystępując do Quizu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Ponadto Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Quizie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Quizie oraz ewentualnej Nagrody.
 4. Quizie jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Quizie nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.
 6. Uczestnik, aby wziąć udział w Quizie, powinien podczas wydarzenia wejść na stornę https://www.mentimeter.com/ i wpisać kod podany przez Organizatorów, następnie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Po zakończeniu quizu narzędzie wyświetli listę osób tworząc ranking - od najkrótszego czasu poprawnie udzielonej odpowiedzi. Nagrody powędrują do 3 pierwszych osób w rankingu.    
 7. Dopuszczane są jedynie odpowiedzi autorstwa jednej osoby - Uczestnika. 
 8. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Quizie w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Organizatora, że nie on albo udzielona przez niego odpowiedź, nie spełnia wymogów Regulaminu albo w przypadku otrzymania przez Organizatorów informacji, że dana odpowiedź konkursowa narusza, obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.
 9. W Quizie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletni Uczestnicy, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz akceptują postanowienia Regulaminu i którzy skutecznie przystąpili do Quizu w sposób opisany w przedmiotowym paragrafie.
 10. W Quizie nie mogą brać udziału osoby, które nie brały udziału w konferencji Halo Design 2022, a także osoby zatrudnione lub współpracujące z Organizatorem. 
 11. Spośród zakwalifikowanych odpowiedzi, zostaną wybrane trzy osoby na podstawie rankingu utworzonego przez menitmeter.com. Autorzy ww. odpowiedzi uzyskają prawo do Nagrody stając się zwycięzcą Quizu.
 12. Zwycięzca Quizu zostanie wyłoniony w dniu wydarzenia.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania Nagrody w przypadku nadesłania odpowiedzi konkursowych niespełniających wymogów Regulaminu.
 14. Nagrodą w Quizu są gadżety lub inne nagrody rzeczowe, o których Organizator poinformuje Uczestników, najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.
 15. Nagroda zostanie przekazana do zwycięscy w dniu wydarzenia. Jeżeli zwycięzca nie zabierze ze sobą nagrody to organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu ze zwycięzcą poprzez adres email podany przy rejestracji w celu odbioru nagrody.  
 16. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany na ekwiwalent pieniężny.
 17. Fundator może przyznać Laureatowi dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Quizie, liczonej od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagrody rzeczowej, o ile podatek będzie należny do zapłaty. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona będzie do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego zwycięzcę zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 18. Fundator, zgodnie z ustawą, o której mowa powyżej, jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Wydarzenia, organizowanych Warsztatów lub Quizu, należy kierować na adres e-mail: marketing@miquido.com lub przesyłać listem poleconym na adres Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Uczestników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców o cechach konsumenta.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika w związku ze złożoną reklamacją);
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
  3. oczekiwania Uczestnika co do sposobu rozwiązania zgłoszonego problemu.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Organizator ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Uczestników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców o cechach konsumenta.
 5. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.

§6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika (tj. Konsumenta lub Przedsiębiorcy o cechach konsumenta), z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Uczestnik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Uczestnik może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Organizatorem,
  2. Uczestnik może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Organizatorem,
  3. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§7 Odpowiedzialność i gwarancje Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Uczestnika z Wydarzenia, organizowanych Warsztatów lub Quizu z jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Organizator oświadcza, że Wydarzenia, Warsztaty oraz Quiz organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty aktywności. 
 3. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Uczestnikowi materiałów i informacji oraz nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Wydarzenia.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje wobec Organizatora roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Wydarzeniu i/lub Warsztatach, w szczególności kosztów dojazdu, noclegu, wyżywienia itp.
 5. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Wydarzenia i/lub Warsztatów, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Uczestników-Konsumentów oraz Przedsiębiorców o cechach konsumenta.

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Miquido spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków), NIP: 9452138173, adres e-mail: marketing@miquido.com, nr tel.: +48 536 083 559.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie określonym w udzielonej zgodzie, jak również w celach związanych z realizacją Umowy, w tym w celu uczestnictwa w Wydarzeniu organizowanym przez Administratora. 
 3. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. 
 4. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa, a ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w udzielonej zgodzie. 
 5. Administrator nie będzie również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej zgody osoby, której dane są przetwarzane, z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w imieniu Administratora (np. firmy pomagające Administratorowi w świadczeniu usług dla klientów np. księgowych lub prawnych).
 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem poprzez Dane kontaktowe.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osoba, której dane są przetwarzane posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwe dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO).

§9 Przepisy porządkowe

 1. Uczestnicy Wydarzenia i Warsztatów zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się Wydarzenie i Warsztaty. Analogiczne zasady obowiązują na przyjęciu organizowanym po oficjalnej części Wydarzenia.
 2. Uczestnicy Wydarzenia i Warsztatów mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora, tylko w godzinach wyznaczonych przez Organizatora. Wstęp oraz przebywanie w miejscu, w którym odbywa się Wydarzenie lub Warsztaty przysługuje tylko osobie, która posiada ważny, imienny Bilet lub potwierdzenie dostępności miejsca na uczestnictwo w Warsztatach. Organizator ostrzega, że okazanie przez Uczestnika Biletu lub potwierdzenia nieautentycznego, skutkować będzie odmową wstępu na Wydarzenie lub Warsztaty.
 3. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 4. W miejscu Wydarzenia i Warsztatów obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, zachowania niezgodnego z prawem oraz zasadami współżycia społecznego, jak również zakłócania porządku podczas Wydarzenia lub Warsztatów.
 5. Uczestnikom Wydarzenia i Warsztatów nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt na teren Wydarzenia. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanego Wydarzenia i Warsztatów. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez Uczestnika, ponosi on wobec Organizatora odpowiedzialność odszkodowawczą.
 7. Organizator może odmówić wstępu na Wydarzenie i Warsztaty oraz przebywania na nim osobom:
  1. nie posiadającym Biletu lub potwierdzenia dostępności miejsc na Warsztaty,
  2. posiadającym broń lub inne przedmioty lub materiały niebezpieczne, wyroby, napoje alkoholowe, środki lub substancje odurzające,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku,
  4. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty,
  5. nie posiadającym dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu).

§10 Postanowienia końcowe

 1. Organizator uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia i Warsztatów w konsekwencji zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora (np. choroba wykładowcy, wypadek komunikacyjny, awaria, stan epidemii itp.).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne – m.in. obfite opady deszczu i porywisty wiatr uniemożliwiający dostępność miejsca Wydarzenia i Warsztatów zgodnie z przepisami BHP, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, prawa i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.  
 3. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Wydarzenie i Warsztaty nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Wydarzenia i Warsztatów Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.
 4. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora.
 5. Organizator ma prawo zmienić lokalizację Wydarzenia i Warsztatów najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem, bez podania przyczyny. Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika, na wskazany adres e-mail.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do korzystania z Wydarzenia i Warsztatów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Wydarzenia i Warsztatów zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 8. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Wydarzenia i Warsztatów mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą o cechach konsumenta zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat: Miquido spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków), NIP: 9452138173, adres e-mail: marketing@miquido.com, nr tel.: +48 536 083 559

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o świadczenie następującej usługi:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)/ Przedsiębiorcy o cechach konsumenta (*):

Adres Konsumenta(-ów)/ Przedsiębiorcy o cechach konsumenta(*):

Podpis konsumenta(-ów)/ Przedsiębiorcy o cechach konsumenta(*):

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data i podpis:

(*) Niepotrzebne skreślić.

Więcej informacji 👇

logo miquido
facebook icon
instagram icon

Partnerzy

protopie
Obszar roboczy 4
logo tygrys

Copyright © 2022 Miquido. All Rights Reserved.    Privacy Policy